+48 660 49 29 19

PROGRAM „MOJA WODA”

PROGRAM „MOJA WODA”

Od 1 lipca 2020 roku ruszył projekt dofinansowania do instalacji retencyjnej wody deszczowej i roztopowej.

Dotyczy przedsięwzięć, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości. W efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających itp.).

Za udział w programie można otrzymać do 5000zł – maksymalnie do 80% zwrotu kosztów poniesionych w ramach przedsięwzięcia. Program jest dla właścicieli, użytkowników wieczystych lub innych użytkowników nieruchomości posiadających tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane na okres realizacji zadania i nie krótszy niż 3 lata od dnia jego zakończenia.

Na całe przedsięwzięcie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 100mln złotych. Umowy będą wydawane do 30.06.2024r. a środki do końca 2024r.

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Koszty kwalifikowane

Wsparcie finansowe przewidziane jest na zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak::

 • przewody odprowadzające wody opadowe i roztopowe – rynny, wpusty do zbiornika
 • zbiornik retencyjny: nadziemny, podziemny, otwarty, zamknięty, szczelny, infiltracyjny
 • instalację rozsączającą
 • oczko wodne
 • instalacje do nawadniania lub inne wykorzystanie stojącej wody
 • montaż
 • uruchomienie instalacji

Jest kilka warunków, które należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie i nie musieć go zwracać:

 1. Instalacja powinna sprawnie działać przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
 2. „dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych”
 3. „dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej”
 4. „realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim”
 5. „zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW”
 6. „w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem”

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodaj komentarz