+48 660 49 29 19

OPRACOWANIA DENDROLOGICZNE
INWENTARYZACJE I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Inwentaryzacja zieleni to zespół czynności mający na celu określenie stanu zasobów zieleni, a także ocenę ich potencjału i zagrożeń. Celem inwentaryzacji jest również określenie potrzeb w zakresie zieleni oraz wskazanie możliwości jej zagospodarowania.

Dla inwestorów, architektów i samorządów wykonujemy opracowania i ekspertyzy:
 • inwentaryzacje zieleni (dendrologiczne),
 • operaty dendrologiczne,
 • projekty ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym,
 • projekty gospodarki zielenią,
 • inwentaryzację zabytkowych parków,
 • waloryzacje przyrodnicze,
 • oceny drzew metodą VTA (Visual Tree Assessment)
 • inspekcje drzew w koronie we współpracy z aroborystami
 • projekty nasadzeń zastępczych / kompensacyjnych
 • wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
 • wnioski do RDOŚ o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących do dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową,
 • projekty terenów zieleni
 • ekspertyzy ornitologiczne,
 • ekspertyzy herpetologiczne

Wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne / zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem oraz operaty dendrologiczne są to opracowania które zawierają dużo więcej informacji o potrzebnych do przeprowadzenia zabiegach pielęgnacyjnych, kolizji drzewostanu z projektem, informacje o sposobie prowadzeniu prac w otoczeniu drzew.
Jako Certyfikowany Inspektor Drzew oraz Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni wykonujemy przeglądy drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa, oceniamy drzewa zagrażające i opisujemy niezbędne, priorytetowe zabiegi usuwające niebezpieczeństwo wokół drzew, lub wskazujemy drzewa do wycinki.
Prowadzimy również nadzory dendrologiczne i inwestorskie.

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje do projektowania i kierowania pracami przy zabytkach zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA / ZIELENI

Wykonujemy szczegółowe i kompleksowe inwentaryzacje zieleni (inwentaryzacje dendrologiczne) na potrzeby planowanych inwestycji, projektów, składania wniosków o wycinkę lub przesadzenie drzew, zarządzania drzewostanem, waloryzacji zasobów oraz rewaloryzacji zabytkowych parków.

Dokładnie wykonana dokumentacja obejmuje część opisową, składającą się z charakterystyki danego terenu, dokumentacji fotograficznej, tabeli inwentaryzacyjnej oraz załącznika graficznego w formie mapy z naniesionymi zinwentaryzowanymi drzewami i krzewami. Najistotniejszym elementem inwentaryzacji dendrologicznej jest tabela  inwentaryzacyjna, zawierająca :

 • nazwę polską i łacińską,
 • obwód pnia mierzony na wys. 5 cm
 • obwód pnia mierzony na wys. 130 cm,
 • wysokość – pomiar przeznaczonym do tego dalmierzem,
 • średnica korony drzewa,
 • powierzchnia pokrycia krzewami,
 • opis stanu zdrowotnego określony metodą wizualną,
 • waloryzacja drzew i krzewów,
 • zalecenia pielęgnacyjne,
 • wskazanie drzew do wycinki,
 • ocena drzew metodą VTA
 • ocena witalności korony drzewa wg skali Roloffa

W imieniu Inwestora – na podstawie pełnomocnictwa – możemy także pozyskać decyzję administracyjną na wycinkę drzew i krzewów lub ich przesadzanie.

OPERAT DENDROLOGICZNY

Operat dendrologiczny czyli ekspertyza dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem i wykonywana jest na podstawie aktualnej, szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej. Operat sporządzany jest w celu wydania zaleceń do dalszego postępowania z drzewami i krzewami znajdującymi się na terenie opracowania. W operacie każde z drzew i krzewów zostaje przyporządkowane do odpowiedniej kategorii: do zachowania, do pielęgnacji, do przesadzenia, do usunięcia, do ekspertyzy i inne. Operat wykonujemy na potrzeby realizacji nowej inwestycji wymagającej prowadzenia pielęgnacji na drzewostanie, wycinek lub przesadzeń. W przypadku planowania inwestycji w operacie wytypowane są drzewa i krzewy kolidujące z projektem i robotami budowlanymi oraz znajdują się wytyczne do sposobu prowadzenia prac w obrębie korzeni, pnia, korony (np. z użyciem technik linowych w koronie).

Wykonujemy także operaty dendrologiczne i inwentaryzacje zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu.

Operat dendrologiczny składa się z dwóch części:

I Część opisowa, w której zawarte są:

 • Wnioski z wykonanej oceny specjalistycznej drzew wytypowanych w wykonanej inwentaryzacji zieleni za wyjątkiem drzew przeznaczonych do usunięcia w wyniku kolizji.
 • Analiza rozwiązań alternatywnych koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu mająca na celu zachowanie jak największej liczby drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem okazów oznaczonych waloryzacji drzew jako cenne.
 • Opis zakresu kolizji wybranego wariantu zagospodarowanie terenu z drzewami
 • Wytyczne do projektu budowlanego obejmujące zalecany zakres zastosowania rozwiązań technicznych, projektowych i metody prowadzenia robót w przypadku koniecznej ingerencji w strefy SOD (mostki krawężnikowe, fundamenty punktowe, podwieszane chodniki, bezrozkopowe układanie instalacji, drogi tymczasowe, wykopy za pomocą sprzężonego powietrza itp.)
 • Opis koncepcji nasadzeń zastępczych/wyrównawczych
 • Wytyczne do projektu obejmujące zalecany zakres stosowania rozwiązań technicznych służących stworzeniu właściwych warunków rozwoju dla projektowanych drzew i krzewów na trudnych siedliskach (np. mieszanka kamienno- glebowa, system antykompresyjny, misy z warstwą drenażu, hydrożele, mikoryzowanie, nawierzchnie przepuszczalne, geokompozyty, rozwiązania służące retencji wód itp.)
 • Wytyczne do projektu obejmujące możliwy zakres stosowania rozwiązań nowatorskich
  (zielony dach, zielone torowisko, zieleń wertykalna itp.)

II Część graficzna sporządzona na mapie do celów projektowych bądź mapie sytuacyjno – wysokościowej zawierająca:

 • zieleń istniejącą w formie graficznej analogicznej do przyjętej w inwentaryzacji dendrologicznej na tle planowanej zabudowy i zagospodarowania, oznaczeniem drzew i krzewów do usunięcia, przesadzenia, objęcia zabiegami pielęgnacyjnymi, oznaczenie drzew zgodnie z wykonaną waloryzacją drzewostanu
 • zieleń istniejącą w formie graficznej analogicznej do przyjętej w inwentaryzacji dendrologicznej na tle planowanego zagospodarowania terenu oznaczenie drzew zgodnie z wykonaną waloryzacją drzewostanu
 • odzwierciedlenie realnego obwodu pnia dla drzew o obwodzie przekraczającym 200 cm
 • zasięg nabiegów korzeniowych dla drzew o obwodzie przekraczającym 150 cm
 • strefy ochrony drzew (SOD) i nienaruszalnych stref ochrony drzew (NSOD)
 • aktualne rzędne wysokościowe terenu i zastanych obiektów w obrębie rzutów koron drzew przeznaczonych do pozostawienia, w szczególności drzew cennych
 • zasięg i głębokość wykopów koniecznych do realizacji robót w SOD
 • oznaczenie proponowanej lokalizacji i zakresu stosowanych rozwiązań ograniczających ryzyko uszkodzenia drzew w przypadku konieczności prowadzenia prac w SOD oznaczenie proponowanej lokalizacji i zakresu stosowania rozwiązań technicznych służących stworzeniu właściwych warunków rozwoju dla projektowanych drzew i krzewów
 • koncepcja planowanych nasadzeń zastępczych/wyrównujących na tle planowanego zagospodarowania terenu,

Tereny objęte ochroną konserwatorską

Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje zieleni na terenach objętych ochroną konserwatorską. W ramach zleceń przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania wszelkich zgód na prowadzenie prac restauratorskich na terenach zabytków. Oceniamy nie tylko istniejącą zieleń pod względem fitosanitarnym, ale również dokonujemy oceny wartości historycznej zieleni.

Sporządzamy inwentaryzacje zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne, dokumentacje szczegółowe i projekty gospodarki drzewostanem oraz przygotowujemy wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Wykonujemy oceny drzew metodą VTA (Visual Tree Assessment), posiadamy certyfikat Certyfikowanego Inspektora Drzew oraz Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu  (PZT) to dokument, który obok projektu właściwego jest częścią projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania stosownego pozwolenia na realizację inwestycji i rozpoczęcia prac na budowie. Tereny zielone mogą powstawać również na zielonych dachach. Parkingi podziemne częśto wychodzą poza granice budynku. Przestrzeń nad nimi może pełnić funkcje terenu zielonego dla mieszkańców. Atrakcyjna przestrzeń zielona wokół budynku mieszkalnego podnosi jego wartość.

Projekt zagospodarowania terenu zwykle zawiera:

 • układ funkcjonalno-przestrzenny,
 • rozwiązania komunikacyjne,
 • układ zieleni,
 • projekt oświetlenia,
 • umiejscowienie elementów małej architektury,
 • miejsce składowania odpadów,
 • ogrodzenie,
 • opis techniczny z kosztorysem.

PROJEKT OGRODU PRYWATNEGO

Projektujemy ogrody prywatne oraz ogrody tematyczne – np. ogród sensoryczny przy szkole podstawowej. Projektowanie ogrodów rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu z Inwestorem. Przeprowadzamy wizję w terenie, poznajemy warunki siedliskowe, sprawdzamy rodzaj gleby i przeprowadzamy stosowane analizy. Następnie przechodzimy do części koncepcyjnej – opracowujemy dwie / trzy koncepcje ogrodu z propozycjami rozwiązań funkcjonalnych oraz ogólnymi doborami roślin i małej architektury. Po wyborze najepszej koncepcji przechodzimy do części projektowej. Wynikiem jej jest opracowanie kompleksowego projektu technicznego, służącego jako projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy zazwyczaj zawiera:

 • rzut techniczny – elementy zagospodarowania działki, nawierzchnie, wrysowanie budynków, wymiary,
 • plansza projektowa ze szczegółowym rozplanowaniem wszystkich zaakceptowanych rozwiązań dotyczących aranżacji roślinnych i doborów materiałowych
 • projekt nawierzchni – szczegółowe rozplanowanie nawierzchni na terenie całej działki: np. kostka, obrzeża, rabaty, trawnik, taras, płyty ogrodowe
 • lista, opis roślin ( w tym rozstawa) oraz zestawienie elementów zagospodarowania terenu zawartych w opracowaniu,
 • analizy materiału roślinnego – oznaczenie atrakcyjności roślin w odniesieniu do pory roku,
 • projekt oświetlenia terenu,
 • kosztorys – rośliny, materiały, mała architektura,
 • zalecenia pielęgnacyjne dla wszystkich roślin – kalendarz prac w ogrodzie,
 • fotorealistyczne wizualizacje
 • opis techniczny.

PROJEKT ZIELENI

Dobrze zaprojektowana przestrzeń zielona nie jest łatwym zadaniem, dlatego warto skorzystać z usług specjalistów. Oferujemy wykonanie projektów dla terenów zielonych wokół obiektów komercyjnych, mieszkalnictwa wielorodzinnego, całych osiedli mieszkaniowych, terenów rekreacyjnych. Projektujemy zielone dachy, przestrzenie zieleni miejskiej, takie jak ronda,skwery, parki miejskie, zagospodarowania zieleni wzdłuż ulic.

Projektowane przez nas tereny są różne i wymagają wykonania różnych analiz. Przed przystąpieniem do projektu przeprowadzamy wizję w terenie, sprawdzamy warunki siedliskowe, nasłonecznienie i występujące wiatry. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać gatunki roślin, które poradzą sobie w danych warunkach.

Dokumentacja projektowa składa się z:

 • szczegółowego opisu technicznego terenu – analizy, opis założenia, określenie podstaw prawnych, kosztorysy, opisy roślin,
 • części graficznej zawierającej niezbędne rysunki techniczny -rzuty, szczegóły, przekroje,
 • wizualizacji.

Inwentaryzacje zieleni, Inwentaryzacje dendrologiczne, Szczecin, Stargard, Goleniów, Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin, Gorzów, Drawsko Pomorskie, Krzyż