+48 660 49 29 19

Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu – narzędzia strategiczne i rozwiązania techniczne

Nasz zespół w dniach 14.10 – 24.11. 2019 r. oraz  2-6 grudnia 2019 wziął udział w szkoleniu w ramach projektu Climate NBS. Szkolenie to dotyczyło zagadnień dotyczących narzędzi strategicznych i proceduralnych sprzyjających rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury możliwych do wdrożenia w polskich miastach. W trakcie szkolenia  zapoznaliśmy się z możliwościami wdrażania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury oraz przydatnymi narzędziami, takimi jak instrumenty planistyczne i  finansowe, a także inne narzędzia wspierające.

Szkolenie poruszyło zagadnienia z zakresu projektowania elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz ich wykorzystania w odniesieniu do konkretnych problemów występujących w miastach poparte dobrymi przykładami rozwiązań z kraju i ze świata.

Szkolenie Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu

 

Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej w mieście w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Opracowanie przygotowane podczas szkolenia.

 

Kolejnym etapem było szkolenie – warsztatowe. Objęło ono wizję lokalną i badania terenowe oraz wykłady wprowadzające do projektowania. Następnie wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości z jednostek miejskich i firm wdrażających rozwiązania NBS oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami. Następnie powstały projekty, które już na wstępnym etapie były konsultowane z ekspertami i pracownikami Urzędu Dzielnicy Wawer – partnera wydarzenia.
Rozwiązanie rzeczywistego problemu

Na potrzeby prac projektowych Urząd Dzielnicy Wawer udostępnił trzy lokalizacje, w których występują powtarzające się problemy z odprowadzaniem wód opadowych. Są one położone w bezodpływowych obniżeniach terenu, gdzie, szczególnie po nawalnych opadach, gromadzą się wody z okolicy. Zlewnie w każdym z przypadków obejmują przestrzenie publiczne o powierzchni rzędu kilku tysięcy m2.

Podtopienia drogi – pierwsze wyzwanie

Pierwszy obszar obejmuje odcinek ul. Króla Maciusia w rejonie Szkoły Podstawowej nr 195. Woda zalewa łącznik pomiędzy ul. Korkową a Króla Maciusia i szkołą, przy którym znajdują się także przychodnia zdrowia, sklep spożywczy i nieużytkowany budynek usługowy oraz urządzone i nieurządzone miejsca postojowe. Zalewanie powoduje problemy z dostępem do tych obiektów. Koncepcja projektowa zakłada wprowadzenie na tym terenie ciągu pieszo-jezdnego typu podwórzec miejski, zwiększenie ilości zieleni i zastosowanie rozwiązań małej retencji m.in. takich jak ogrody deszczowe, rowy i niecki infiltracyjne oraz nawierzchnie przepuszczalne. Szczególnie istotne jest rozwiązanie problemu spływu wód opadowych z dachu i terenu szkoły na ulicę. Teren szkoły może zostać w znacznym stopniu rozszczelniony, a wprowadzenie ogrodów deszczowych przy budynku może przynieść znaczne efekty edukacyjne.

 

zródło: sendzimir.org.pl

 

Zalewane przejście dla pieszych – drugie wyzwanie

Drugi teren znajduje się w rejonie stacji kolejowej w Radości. Miejsce problemowe stanowi przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Patriotów (droga powiatowa) i Wisełki (droga lokalna), prowadzące od stacji do sklepu Netto. Wody opadowe z terenu sklepu i przyległego parkingu zbierane są do zbiornika podziemnego, natomiast z ulic – zalewają przejście dla pieszych. W związku z tym zaproponowano wykorzystanie istniejących zieleńców i utworzenie zespołu urządzeń wzdłuż ulicy Patriotów: ogrodów deszczowych i pasażu bioretencyjnego wraz z przelewem awaryjnym do dołu chłonnego w istniejącym obniżeniu przy sklepie Społem. Ze względu na stan własnościowy terenu, do realizacji zadania niezbędne będzie nawiązanie przez Dzielnicę współpracy z właścicielem sklepu Netto oraz zarządcą sklepu Społem. Rozwiązanie problemu będzie korzystne zarówno dla miasta, jak i dla właścicieli sklepów, gdyż poprawi się do nich dostęp, a teren wokół zyska na atrakcyjności, co może przyciągnąć nowych klientów.

 

zródło: sendzimir.org.pl

 

Skwer jako miejsce gromadzenia wód opadowych – trzecie wyzwanie

Trzeci teren obejmuje skwer przy stacji kolejowej w Falenicy, u zbiegu ulic Patriotów i Frenkla. Ulica Frenkla na wysokości skweru jest często zalewana, a stanowi ona główne dojście z okolicznych osiedli do stacji. Istniejące na terenie rozwiązanie retencyjne (niecka i rowy) nie jest wystarczająco efektywne w odprowadzaniu wody z ulicy. Rozwiązanie zaproponowane przez uczestników opiera się na powiększeniu i poprawie funkcjonowania istniejącej niecki poprzez wymianę gruntu na przepuszczalny, a także poprawie odprowadzania wody z ulicy Patriotów do istniejących rowów poprzez przerwanie krawężników już od ronda na ul. Walcowniczej. Istniejące rowy zostaną przekształcone w rozwiązania bioretencyjne i poprawione zostaną ich parametry infiltracyjne. Ponadto wokół skweru przewidziano dodatkowe rowy infiltracyjne wychwytujące wodę z okolicznych ulic.

 

zródło: sendzimir.org.pl

Dodaj komentarz