+48 660 49 29 19

ROLA INSPEKTORA NADZORU TERENÓW ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Czym zajmuje się Inspektor Terenów Zieleni.

Do ogólnych obowiązków Inspektora Terenów Zieleni należy:
 • Kierowanie i nadzór nad realizacją umowy,
 • Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji umowy,
 • Rozliczenie wykonanych robót,
 • Przygotowanie dokumentów, opinii i wyjaśnień na każde polecenie Zamawiającego.

Funkcje Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni:

I. Doradcza – FAZA PRZEDPROJEKTOWA

Kierowanie i nadzór nad realizacją umowy:

– weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie Projektu Ochrony Zieleni/ w razie braku stworzenie wytycznych do ochrony lub określenie wymogów,

– dokonanie aktualizacji inwentaryzacji pod kątem zagrożeń w tym dokonanie ewentualnego zwiększenia zakresu ochrony zieleni ze względu na stopień oddziaływania inwestycji

(zabezpieczenie dodatkowej zieleni nieujętej w POZ, a zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie inwestycji),

– wytypowanie ewentualnych drzew/krzewów nieujętych w inwentaryzacji oraz gospodarce drzewostanem do wycinki np. z powodu złej kondycji zdrowotnej, cięć technicznych lub ochrony i pozostawienia, a wchodzących w kolizję z planowaną budową lub będących w bliskim sąsiedztwie planowanego układu drogowego/budynku itp.,

– weryfikacja dokumentacji projektowej,

Kontrola:

– dokonanie oceny i zatwierdzenie poprawności (jakości) prac/materiałów użytych do ochrony roślin,

– w przypadku braku POZ wytypowanie drzew do odeskowania, podwiązania oraz ewentualnych cięć technicznych koron drzew, podobnie w zakresie krzewów, nadzór nad realizacją powyższego i innych prac,

– zatwierdzenie miejsca składowania materiałów budowlanych, dróg technicznych, placu budowy przed rozpoczęciem prac budowlanych w celu odsunięcia wymienionych elementów od rzutu koron drzew i krzewów,

– cena stanu zdrowotnego roślinności przeznaczonej do pozostawienia oraz ewentualnej jej kolizyjności,

– kontrola prawidłowości zawieszenia tablic informacyjnych (o zakazach składowania, transportu, nienaruszalności wygrodzeń oraz wysokości kar w przypadku zniszczenia drzewa itd.)

– przedstawienie wymagań/przeszkolenia środowiskowego ekip wykonawczych m.in. na temat wprowadzonych zabezpieczeń zieleni i ich nienaruszalności oraz określenia zasad egzekwowania prawidłowej ochrony zieleni.

II. Doradczo-kontrolna – FAZA PROJEKTOWA

Kontrola:

– sposobu zabezpieczenia drzewostanu, nienaruszalności wygrodzeń terenów w obrysach koron drzew ( ciągła sukcesywna),

– wygrodzenia tras komunikacji wewnętrznej podczas prac (ciągła i sukcesywna kontrola),

– sposobu /miejsc składowania materiałów budowlanych,

– zgodności z projektem ochrony drzewostanu lub jego założeniami,

– stałe kontrolowanie i nadzór nad wszystkimi robotami budowlanymi różnych branż (w obrębie rzutu koron drzew) ingerującymi w jakikolwiek organ drzew/krzewów w tym podczas np. wykopów, wymiany gruntu, wykonywania fundamentów, podbudów, szalunków, rusztowań,

– akceptacja wyboru odpowiednich technologii oszczędnych dla systemu korzeniowego drzew/krzewów,

– zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, np.: zamiar wykonania przez wykonawcę amputacji systemu korzeniowego przez obniżenie niwelety chodnika w pobliżu drzewa, oraz podejmowanie działań zmierzających do ich rozwiązania,

– kontrola zabezpieczenia odkrytych korzeni, w tym aprobata zaproponowanych rozwiązań zamiennych,

– prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych uszkodzonych drzewa,

– skontrolowanie stanu zieleni po inwestycji, usunięcia wygrodzeń, odeskowania, materiałów pobudowalnych itp., oraz stanu odtworzenia trawników.

III. Kontrolna i koordynująca – FAZA REALIZACJI

Nadzór nad wprowadzaniem nowego zagospodarowania terenu i zakładaniem zaprojektowanej zieleni:

 • Wytyczaniem miejsc obsadzeń, lokalizacji i innych elementów,
 • Jakości wymiany gruntu, zaprawy dołów,
 • Jakości materiału roślinnego oraz jakości innych materiałów,
 • Jakości wbudowania elementów budowlanych, obsadzeń oraz zasiewów,
 • Jakości prac wykończeniowych, porządkowych.

IV. Kontrolna – FAZA EKSPLOATACJI

 • Jakość i częstotliwość prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych nowej roślinności,
 • Jakości zabiegów rehabilitacyjnych na uszkodzonym/nadszarpniętym budową drzewostanie,
 • Stanu zdrowotnego roślin,
 • Stanu zabezpieczeń- palikowania drzew, wygrodzeń krzewów,
 • Pielęgnacji trawników,
 • Utrzymania elementów małej architektury.

V. Doradczo-kontrolna – FAZA ZAMKNIĘCIA

Kiedy powołuje się Inspektora Terenów Zieleni:

1. Inwestycje związane z kształtowaniem terenów zieleni :

 • Budowa małych obiektów architektury ogrodowej,
 • Rewaloryzacja zieleni,
 • Wymiana drzewostanu,
 • Obsadzenia rekompensujące.

2. Inwestycje w swym podstawowym zakresie związane z robotami budowlanymi.
Budowa obiektów przemysłowych i mieszkaniowych

 • opieka nad istniejącym starodrzewem i jego właściwym zabezpieczeniem,
 • nadzór nad zakładaniem zieleni,
 • nadzór nad pracami związanymi z przywróceniem środowiska sąsiadującego do stanu wyjściowego.

Konieczne zatrudnienia Inspektora Terenów Zieleni od samego początku w terenie otwartym oraz zabudowanym:

 • Inwestycje liniowe związane z budową dróg,
 • Inwestycje liniowe związane z budową instalacji podziemnych, nadziemnych,
 • Przebudowa, modernizacja dróg z ingerencją w istniejący drzewostan – wycinki,
 • Remonty dróg i uzbrojenia podziemnego

Inspektor kontroluje:

 • zabezpieczenie drzew,
 • opieka nad istniejącym drzewostanem,
 • kontrola ingerencji w systemy korzeniowe drzew podczas robót ziemnych,
 • kontrola nad wygrodzeniem terenu chronionego przez cały okres budowy,
 • nadzór nad zakładaniem zieleni w miejscach projektowanych,
 • odtworzenie zieleni niskiej,
 • kontrola planu naprawczego w zakresie zieleni.

Dodaj komentarz